انتصاب دکتر شهریار عباسی به عنوان رییس تجمیع یافته دانشگاه های آزاد اسلامی و پردیس علوم و تحقیقات استان ایلام Zizix Tutorials روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام و روز حکومت اسلامی است. Zizix Tutorials